Function Sound.data

Raw byte data

ref ubyte[] data() @property;